Algemene Voorwaarden Kim de Beer hair & make-up artist

 

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties tussen Kim de Beer hair & make-up artist en haar cliënten en/of opdrachtgevers. Kim de Beer hair & make-up artist is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70915539.
1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.3. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Kim de Beer hair & make-up artist.
1.4. Van de opdrachtgever wordt veracht alle gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit te voeren tijdig aan Kim de Beer hair & make-up artist wordt doorgegeven.

2. Reiskostenvergoeding
2.1. Voor alle opdrachten aan huis geldt een kilometervergoeding à € 0,19 per kilometer.

3. Totstandkoming boeking
3.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Kim de Beer hair & make-up artist aanvaardt.
3.2. Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Kim de Beer hair & make-up artist alvorens een boeking te doen.
3.3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan offertes ouder dan 30 dagen.

4. Betaling
4.1. Kim de Beer hair & make-up artist vermeld alle prijzen zichtbaar op de website.
4.2. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
4.3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5. Aansprakelijkheid
5.1. Kim de Beer hair & make-up artist is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialistes van

Kim de Beer hair & make-up artist is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
5.2. Kim de Beer hair & make-up artist is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.
5.3. Voor schadevergoedingen kom je alleen in aanmerking voor de schade waartegen Kim de Beer hair & make-up artist is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed.
5.4. Kim de Beer hair & make-up artist sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Kim de Beer hair & make-up artist en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Kim de Beer hair & make-up artist kunnen worden toegerekend.

 

6. Overmacht Back-up Service & Standby Service
6.1.
Kim de Beer hair & make-up artist zal 100 % inzet tonen om de gemaakte afspraak voor bruidsverzorging na te komen. In geval

van overmacht waaronder ernstige ziekte van de stylist zet Kim de Beer hair & make-up artist zich in om collega te vinden van gelijkwaardig niveau die de opdracht kan overnemen. Dit is echter geen garantie. Indien Kim de Beer hair & make-up artist geen vervangende stylist heeft kunnen vinden wordt de overeenkomst gedeeltelijk of geheel geannuleerd.

6.2. Kim de Beer hair & make-up artist is zich niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.3 Bij schade door derden met betrekking tot kapsel en make-up biedt
Kim de Beer hair & make-up artist Standby Service aan. Voor de Standby Service berekent Kim de Beer hair & make-up artist touch-up kosten, reiskosten a 0,19 per km en parkeerkosten.
6.4 In geval door hinder van
Kim de Beer hair & make-up artist zelf, kunnen er geen kosten verhaald worden.

 

7 Opzegging, beëindiging en opschorting van de Bruidsverzorging overeenkomst
7.1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door
Kim de Beer hair & make-up artist gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
7.2. Indien een geboekte bruidsverzorging opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 3e dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 50% van de kosten van de totale opdracht.
b) Bij annulering vanaf de 3e dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 100% van de kosten van de totale opdracht.
7.3.
Kim de Beer hair & make-up artist behoud het recht om een bruidsverzorging opdracht te annuleren als er sprake is van een geschil en beide partijen niet tot overeenstemming komen. De kosten van de reeds uitgevoerde proefsessie worden dan wel terug betaald. aldus daar al werk voor is verricht.

8. Afspraken
Kim de Beer hair & make-up artist
8.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan
Kim de Beer hair & make-up artist melden.
8.2.Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag
Kim de Beer hair & make-up artist  het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

 

9. Beschadiging en/of diefstal
9.1.
Kim de Beer hair & make-up artist heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt producten beschadigt.
9.2.
Kim de Beer hair & make-up artist meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Privacy
10.1
Kim de Beer hair & make-up artist speelt open kaart en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.
10.2
Kim de Beer hair & make-up artist beschermd je privacy op de volgende manieren:
-) Je persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
-) Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
-) Wij publiceren alleen foto´s van klanten na uitdrukkelijke toestemming.